Obchodní podmínky

Úvod Jak nakupovat?Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Lahůdky Shop s.r.o.

 

Prodávající:  Lahůdky Shop s.r.o., Polanecká 47, 74283 Klimkovice
IČ: 11791713  DIČ: 11791713
telefon: 739 876 506

  

1. ÚVOD

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují objednávku zboží prodávajícím kupujícímu, a to formou telefonickou nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. UZAVŘENÍ POPTÁVKY

2.1. Prostřednictvím internetových stránek prodávajícího

2.1.1. Na internetových stránkách prodávajícího www.bravantickelahudky.cz  uveden seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

2.1.2. V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží v internetovém obchodě kupující vyplní požadované související služby a klikne kupující na odkaz „vložit do košíku".

2.1.3. Pro dokončení objednávky je kupující povinen vyplnit požadované údaje v objednávkovém formuláři a tento elektronicky odeslat prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

2.1.4. Kupující má možnost před dokončením objednávky zboží z košíku odstranit  nebo měnit jeho množství. V košíku se zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), náklady na dopravu objednaného zboží a dalších souvisejících služeb.

2.1.5. Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího a adresy dodání zboží.

2.1.6. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „potvrdit poptávku" se nepovažuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2.1.7. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího. Prodávající potvrdí objednávku uskutečněnou v pracovních dnech v době od 8 do 16 hod. do 24 hod. od odeslání objednávky kupujícím. Objednávky odeslanou mimo uvedenou dobu prodávající potvrdí do 24 hod. od nejbližšího následujícího pracovního dne. Za potvrzení lze považovat automaticky vygenerovaný e-mail se shrnutím objednávky kupujícího s výčtem zboží, ceny zboží, úplnými kontaktními údaji kupujícího a způsobu doručení zboží.

2.1.8. Potvrzením objednávky prodávajícím není uzavřena kupní smlouva. V případě, že je vyžadována záloha na kupní cenu, je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením zálohy kupujícím.

2.1.9. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

2.1.10. Pro vyloučení všech pochybností prodávající vylučuje pro účely uzavírání smlouvy ustanovení § 1740 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající tak nepřijímá jakékoliv odchylky, úpravy nebo dodatky k nabídce.

2.1.11. Kupující je oprávněn započíst vzájemné pohledávky, pohledávky za prodávajícím postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

 

2.2. Telefonicky

2.2.1. V případě telefonické objednávky je kupující povinen dodržovat pokyny prodávajícího a sdělit všechny prodávajícím požadované údaje.

2.2.2. Potvrzení objednávky prodávajícím se zpravidla uskutečňuje okamžitě.

2.2.3. Potvrzením poptávky prodávajícím není uzavřena kupní smlouva.

2.2.4. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek pro uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího se použijí obdobně.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží podle potvrzené objednávky.

3.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu včetně ceny za dopravu.

3.3. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující je odpovědný za uvedení správných a úplných údajů. V případě uvedení nesprávných údajů odpovídá kupující prodávajícímu za vzniklou škodu.

3.4. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky stanovené pro zboží.

3.5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě.

3.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetí zboží.

3.7. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován emailem nebo telefonicky.

3.8. Při objednávce vyšší než 2000-, Kč je automaticky vyžadována záloha ve výši 50% z ceny.

3.9. Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky (stornovat již potvrzenou objednávku) , a to nejpozději 24 hodin před termínem dodání zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část.

3.10. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy ve lhůtě kratší než 24 hodin před dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu stornopoplatek, ve výši 50% z kupní ceny (Při objednávce vyšší než 2000,- Kč 100% z kupní ceny)

3.11. Bližší informace je možné získat na e-mailu: info@lahudkyshop.cz nebo na tel: 739876506.

 

4. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Platební podmínky

4.1.1. Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti při převzetí zboží – hotovost přebírá od kupujícího dopravce, pracovník prodávajícího.

- bezhotovostně na základě vydané faktury.

- stravenkami Edenred dle nominální hodnoty straveky, přičemž přeplatek z nominální hodnoty se zpětně nevydává.

 

4.2. Dodací podmínky

4.2.1. Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v poptávce.

4.2.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

4.2.3. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající.

4.2.4. Cena dopravy v rozvozových lokalitách je zdarma. Doprava mimo uvedené lokality je možná po telefonické domluvě s prodávajícím. V takovém případě činí cena dopravy paušálně 300 Kč.

4.2.5. Kupující je povinen vyplnit termín dodání zboží v souladu s těmito minimálními dodacími lhůtami, které běží od odeslání objednávky kupujícím

4.2.6. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím je možná změna termínu dodání, dle výrobních možností prodávajícího. Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. 739 876 506

4.2.7. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

4.2.8. Veškeré zboží je prodávajícím skladováno a dodáváno při doporučených teplotách od +8 °C do +10°C.

4.2.9. Kupující je povinen skladovat zboží na suchém a chladném místě při následujících teplotách.

4.2.10. Kupující je povinen po převzetí zboží zboží neprodleně uskladnit v odpovídajících podmínkách a tyto zajistit po celou dobu skladování.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro účely plnění smluvních povinností.

5.2. Kupující dává odesláním objednávky kupujícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených kupujícím v objednávce, a to na dobu 12 měsíců, za účelem nabízení obchodu a služeb prodávajícím, a to včetně elektronické komunikace.

5.3. Účelem zpracování osobních údajů je kromě plnění povinností prodávajícího i nabízení obchodu a služeb podle § 5 odst. 6 zákona 101/2000 Sb. A ve smyslu zákona 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, a to i prostřednictvím elektronické komunikace.

5.4. Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v registračním formuláři.

5.5. Kupující je kdykoliv oprávněn odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to emailovým sdělením na emailovou adresu prodávajícího, ze které budou kupujícímu zasílána obchodní sdělení.

 

5.6. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5.7. Osobní údaje kupujícího nebudou předávány třetím osobám. Pokud by k tomu v budoucnu došlo, bude kupující informován na internetových stránkách poskytovatele nebo novými obchodními podmínkami.

5.8. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v těchto obchodních podmínkách a kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat prodávajícího o informaci o zpracovávání osobních údajů, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby prodávající opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval nesprávné nebo neaktuální osobní údaje, a že může souhlas kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího písemně odvolat.

 

6. REKLAMACE A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1. Reklamace

6.1.1. Případná práva kupujícího z vadného plnění, (dále také jako „reklamace"), budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem ČR.

6.1.2. Vady zboží lze reklamovat u prodávajícího, a to telefonicky na telefonním čísle 739 876 506, nejdéle však do 24 hodin od předání zboží.

6.1.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě oznámit prodávajícímu prostřednictvím osoby, která zboží doručila.

6.1.4. V případě skrytých vad zboží, zejména vady týkající se chuti či složení výrobku, je kupující povinen vady neprodleně vytknout u prodávajícího, a to v době od 8:00 – 17:00 na telefonu 739 876 506.

6.1.5. Kupující je povinen skryté vady vytknout ihned po jejich zjištění.

6.1.6. Prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění v případě pozdního vytčení vady.

6.1.7. Povinnost kupujícího dodržet podmínky skladování zboží stanovených prodávajícím a těmito obchodními podmínkami při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění není dotčena.

6.1.8. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách.

6.1.9. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i originál dokladu o zaplacení zboží a fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje. Dodací list je kupující povinen předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na dokladu o zaplacení zboží nebo slouží-li jako záruční doklad.

 

6.2. Způsob vyřízení reklamace

6.2.1. V případě nepodstatného porušení smlouvy zboží má kupující právo na odstranění vady nebo slevu z ceny zboží.

6.2.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo od smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit vadu opravou nebo dodáním nového zboží.

6.2.3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějící části, na opravu zboží, slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy.

6.2.4. V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má kupující práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.2.5. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.

6.2.6. V případě neoprávněné reklamace může být prodávajícím požadována po kupujícím náhrada škody za vynaložené náklady nejméně však ve výši 200,- Kč.

 

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zaniká

6.3.1. Prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:

- Vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.

- Uplynula záruční doba.

- Zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.

- K vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.

- K vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

- Zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.

7.2. Případné obchodní podmínky kupujícího se na vztahy podle smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím neužijí.

7.3. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

7.4. V případě písemného doručování písemností se doručuje do bydliště/sídla adresáta. Pokud nelze písemnost doručit na adresu bydliště/sídla adresáta a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedověděl.

7.5. Jazykem pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk.

7.6. Tyto obchodní podmínky plně nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky poskytovatele.

7.7. Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení.

7.8. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající tímto kupujícího informuje, že orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

7.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.

 

V Ostravě-Porubě, 1.9.2021